Điều khoản dịch vụ

Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung dành cho Thành Viên AFTEE

Các Điều Khoản và Điều Kiện Chung dành cho Thành Viên AFTEE này (“ĐKC” này) sẽ điều chỉnh và áp dụng cho việc mua bán các hàng hóa và/hoặc dịch vụ (“các Sản Phẩm”) giữa Công Ty TNHH Net Protections Việt Nam, một công ty được thành lập và đăng ký tại Việt Nam có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0317254701 được cấp lần đầu vào ngày 18 tháng 4 năm 2022, như được sửa đổi tùy từng thời điểm (“Công Ty”) với tư cách là một đại lý bán hàng và các khách hàng mua Sản Phẩm thông qua cơ chế/chương trình tên “AFTEE” được Công Ty phát triển và cung cấp (“AFTEE”) và việc sử dụng AFTEE.

Điều 1 (Quy định chung về mua bán Sản Phẩm)

 1. Công Ty đóng vai trò là đại lý bán hàng để bán các Sản Phẩm của các thương nhân (“các Thương Nhân”) thay mặt cho các Thương Nhân theo các hợp đồng đại lý bán hàng đã ký với các Thương Nhân (“Hợp Đồng Đại Lý Bán Hàng”). Công Ty bán các Sản Phẩm của các Thương Nhân thông qua AFTEE cho khách hàng có mở tài khoản thành viên trên AFTEE theo ĐKC này (“Thành Viên”) theo quy định tại ĐKC này. Các Thành Viên đồng ý mua các Sản Phẩm theo ĐKC này và từng đơn hàng riêng lẻ được ký kết giữa Thành Viên và Công Ty thông qua AFTEE.

 2. Thành Viên đồng ý rằng Thành Viên ký kết ĐKC này với Công Ty theo các thủ tục quy định tại Điều 3. Sau khi ký kết ĐKC này, Thành Viên được xem là đã ký kết một hợp đồng chung với Công Ty liên quan đến việc mua bán các Sản Phẩm và sử dụng AFTEE theo ĐKC này.

 3. Đối với từng đơn hàng, Thành Viên sẽ:
  (a) (i) (A) chọn AFTEE từ màn hình thanh toán trên trang web của Thương Nhân hoặc (B) chọn AFTEE bằng cách để Thương Nhân quét mã QR được cung cấp trong Ứng Dụng AFTEE được cài đặt trong điện thoại di động của Thành Viên hoặc bằng cách quét mã QR được đặt tại các cửa hàng thực của Thương Nhân, và (ii) nhập ID, Mật Khẩu (như được định nghĩa bên dưới) và những thông tin khác nếu được Công Ty yêu cầu, và sau đó, (iii) Thành Viên đồng ý rằng những thông tin cụ thể, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin cụ thể về (A) Sản Phẩm, (B) Thương Nhân, (C) giá mua, (D) Tùy Chọn Thanh Toán do Thành Viên chọn theo ĐKC này, như được Thành Viên điền vào trên trang web của Thương Nhân, được Thành Viên cung cấp tại các cửa hàng thực của Thương Nhân, hoặc được Thành Viên bằng cách khác cung cấp cho Thương Nhân sẽ được tự động chuyển đến Công Ty theo cách thức do Công Ty quy định (“Đơn Hàng”); và
  (b) tiến hành các bước hoặc chỉ dẫn cần thiết trên AFTEE cho mục đích xác nhận và xác minh theo quy định tại Điều 8.


  Thành Viên hiểu và đồng ý rằng Công Ty có quyền chấp nhận hoặc từ chối Đơn Hàng của Thành Viên theo quyền quyết định của Công Ty, phụ thuộc vào xác nhận của các Thương Nhân, như được mô tả trong đoạn sau đây.

 4. Nếu (i) Công Ty hoàn thành các bước cần thiết cho mục đích xác nhận và xác minh theo Điều 8 bên dưới, và (ii) Thương Nhân xác nhận việc bán các Sản Phẩm cho Thành Viên, Công Ty sẽ được xem là chấp nhận Đơn Hàng (“Chấp Nhận ĐH”) và việc Chấp Nhận ĐH được thông báo cho Thành Viên. Đơn Hàng sẽ được giao kết vào thời điểm Thành Viên nhận được Chấp Nhận ĐH (“ĐH Đã Giao Kết”). Đối với từng giao dịch mua bán giữa Thành Viên và Công Ty, ĐH Đã Giao Kết sẽ tạo thành một phần không thể tách rời của ĐKC này. Nếu có bất kỳ sự không nhất quán hoặc khác biệt nào giữa các điều khoản của ĐH Đã Giao Kết và các điều khoản của ĐKC này về cùng vấn đề, các điều khoản của ĐH Đã Giao Kết sẽ được ưu tiên áp dụng.

 5. ĐKC này và từng ĐH Đã Giao Kết được giao kết, ký kết hoặc xác lập thông qua AFTEE bởi Thành Viên và Công Ty theo ĐKC này và là các hợp đồng điện tử có hiệu lực ràng buộc đối với Thành Viên và Công Ty theo các điều khoản và điều kiện của ĐKC này và từng ĐH Đã Giao Kết.

Điều 2 (Tùy Chọn Thanh Toán)

 1. Các Thành Viên có thể sử dụng các tùy chọn trả chậm được Công Ty áp dụng theo quyền quyết định của Công Ty theo các chính sách bán hàng của Công Ty được quy định và thông báo cho các Thành Viên tùy từng thời điểm thông qua AFTEE hoặc các phương thức khác (“các Tùy Chọn Thanh Toán”) để chi trả các khoản thanh toán cho từng ĐH Đã Giao Kết có liên quan (“các Khoản Thanh Toán”).

 2. Các Thành Viên cam kết và có nghĩa vụ chi trả đầy đủ và kịp thời các Khoản Thanh Toán cho Công Ty theo ĐKC này và ĐH Đã Giao Kết có liên quan. Trừ khi được Công Ty đồng ý trước bằng văn bản, bất kỳ khoản thanh toán nào do các Thành Viên chi trả cho các Thương Nhân sẽ không giải phóng các Thành Viên đó khỏi những nghĩa vụ của họ trong việc chi trả các Khoản Thanh Toán cho Công Ty theo ĐKC này và ĐH Đã Giao Kết có liên quan.

Điều 3 (Đăng Ký)

Việc đăng ký nhằm mục đích mở tài khoản của Thành Viên tại AFTEE (“Tài Khoản Thành Viên”) (“Đăng Ký”) sẽ tuân theo thủ tục sau đây

 1. Bất kỳ người nào muốn sử dụng AFTEE để mua hàng và mở Tài Khoản Thành Viên (“Người Đăng Ký”) phải chấp nhận và đồng ý tuân thủ ĐKC này và phải đăng ký sử dụng AFTEE và mở Tài Khoản Thành Viên bằng cách cung cấp cho Công Ty các thông tin và tài liệu cụ thể theo quy định và yêu cầu của Công Ty (“Thông Tin Đăng Ký”) bằng phương thức được Công Ty quy định (“Hồ Sơ”). Bất kể quy định nêu trên, bất kỳ người nào là người vị thành niên (người dưới mười tám (18) tuổi), người lớn được bảo hộ (adult ward), người được giám hộ (person under curatorship), hoặc người được hỗ trợ (person under assistance) sẽ không đủ điều kiện làm Người Đăng Ký. Người Đăng Ký không được từ chối các Nghĩa Vụ Thanh Toán (như được định nghĩa bên dưới) của mình với lý do là ĐH Đã Giao Kết được xác lập bởi người vị thành niên trong trường hợp Người Đăng Ký đăng ký sử dụng AFTEE bằng cách che giấu việc mình dưới mười tám (18) tuổi.

 2. Khi Công Ty nhận được Hồ Sơ, Công Ty sẽ tiến hành kiểm tra theo quy định của Công Ty (“Kiểm Tra Việc Đăng Ký”).

 3. Khi thích hợp, Công Ty có thể yêu cầu những Người Đăng Ký gửi các tài liệu định danh và các tài liệu khác theo yêu cầu của Công Ty để Kiểm Tra Việc Đăng Ký. Những Người Đăng Ký phải nhanh chóng gửi các tài liệu đó theo yêu cầu của Công Ty trong thời hạn do Công Ty chỉ định.

 4. Sau khi hoàn tất Kiểm Tra Việc Đăng Ký và sau khi Công Ty đồng ý cung cấp AFTEE cho Người Đăng Ký, ĐKC này sẽ được xem là được ký kết giữa Người Đăng Ký và Công Ty, và Người Đăng Ký sẽ trở thành Thành Viên:


  (a) khi chuyển sang màn hình thanh toán trên AFTEE, đối với trường hợp Người Đăng Ký thực hiện đăng ký mở Tài Khoản Thành Viên dành cho Thành Viên không phải là Thành Viên Ứng Dụng (“Thành Viên Thông Thường”); và
  (b) khi hoàn tất việc đăng ký Thành Viên Ứng Dụng, đối với trường hợp Người Đăng Ký thực hiện đăng ký mở Tài Khoản Thành Viên dành cho Thành Viên sử dụng Ứng Dụng AFTEE (như được định nghĩa bên dưới) (“Thành Viên Ứng Dụng”)


  Để tránh nhầm lẫn, một Thành Viên sẽ chỉ được cấp duy nhất 1 (một) Tài Khoản Thành Viên.

 5. Công Ty có thể từ chối việc Đăng Ký nếu Người Đăng Ký thuộc hoặc có khả năng thuộc bất kỳ trường hợp nào sau đây và Công Ty không có nghĩa vụ tiết lộ lý do cho Người Đăng Ký trong bất kỳ trường hợp nào:
  (a) Trường hợp toàn bộ hoặc một phần Thông Tin Đăng Ký được cung cấp cho Công Ty là sai sự thật, thiếu chính xác, hoặc thiếu sót hoặc Công Ty có cơ sở để tin như vậy.
  (b) Trường hợp Người Đăng Ký là lực lượng chống đối xã hội, v.v. theo quy định tại Khoản 1 của Điều 19 hoặc có bất kỳ sự tương tác hoặc liên quan nào với các lực lượng chống đối xã hội, v.v. bằng cách cung cấp tài chính hoặc phương tiện khác.
  (c) Trường hợp Công Ty xác định rằng Người Đăng Ký là người đã vi phạm các thỏa thuận với Công Ty trong quá khứ hoặc là người có liên quan đến việc vi phạm này.
  (d) Trường hợp Người Đăng Ký phải chịu các biện pháp quy định tại Điều 18 hoặc trường hợp Công Ty bằng cách khác xác định rằng việc Đăng Ký là không phù hợp.

Điều 4 (Số Điện Thoại Di Động)

 1. Khi thực hiện việc Đăng Ký, các Thành Viên phải cung cấp cho Công Ty số điện thoại di động của Thành Viên (“Số Điện Thoại Di Động”) bằng phương thức được Công Ty quy định.

 2. Các Thành Viên đồng ý rằng Số Điện Thoại Di Động sẽ được Công Ty sử dụng như một sự định danh để nhận dạng Thành Viên và xác minh Tài Khoản Thành Viên (“ID”).

 3. Công Ty có thể thông báo cho các Thành Viên những vấn đề cần thiết bằng cách sử dụng các Số Điện Thoại Di Động được cung cấp bởi Thành Viên và Ứng Dụng AFTEE (như được định nghĩa bên dưới). Công Ty phải có được sự chấp thuận trước của các Thành Viên bằng phương thức do Công Ty quy định khi cung cấp thông tin quảng cáo.

Điều 5 (Mật Khẩu của Thành Viên Ứng Dụng)

 1. Các Thành Viên Ứng Dụng phải gửi mật khẩu của mình cho Công Ty để đăng nhập vào ứng dụng dành cho AFTEE (“Ứng Dụng AFTEE”) bằng ID theo phương thức được quy định khi thực hiện Đăng Ký, và nếu mật khẩu được gửi đáp ứng các yêu cầu của Công Ty, Công Ty sẽ đăng ký mật khẩu được gửi bởi các Thành Viên Ứng Dụng theo phương thức do Công Ty quy định (“Mật Khẩu”). Tuy nhiên, nếu Thành Viên Ứng Dụng không gửi mật khẩu, hoặc nếu Công Ty cho rằng mật khẩu mà Thành Viên Ứng Dụng gửi là không phù hợp, Công Ty có thể yêu cầu Thành Viên Ứng Dụng đăng ký với một mật khẩu khác.

 2. Các Thành Viên Ứng Dụng phải quản lý Mật Khẩu của mình để sao cho Mật Khẩu đó không bị người khác biết.

 3. Khi Thành Viên Ứng Dụng yêu cầu Công Ty sử dụng AFTEE, Công Ty sẽ sử dụng ID và Mật Khẩu để xác định liệu có phải chính Thành Viên Ứng Dụng đó đang yêu cầu sử dụng AFTEE hay không, và nếu việc nhập Mật Khẩu chính xác cho ID đã đăng ký có liên quan được xác nhận, kể cả trong trường hợp Mật Khẩu bị trộm hoặc sự cố khác làm Mật Khẩu bị tiết lộ cho bên thứ ba, Thành Viên Ứng Dụng phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ các Khoản Thanh Toán phát sinh từ việc đó, và trong trường hợp đó, Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào mà Thành Viên Ứng Dụng phải chịu. Tuy nhiên, điều này sẽ không áp dụng nếu Công Ty thấy rằng không có hành vi sai trái cố ý hay sơ suất nào của Thành Viên Ứng Dụng liên quan đến việc quản lý Mật Khẩu.

Điều 6 (Thay Đổi Thông Tin Đăng Ký)

Nếu có thay đổi về Thông Tin Đăng Ký quy định tại Khoản 1 Điều 3, Thành Viên phải nhanh chóng thông báo cho Công Ty về sự thay đổi theo phương thức được Công Ty quy định. Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà Thành Viên phải chịu do Thành Viên không thông báo thay đổi.

Điều 7 (Số Tiền Giao Dịch Tối Đa)

 1. Công Ty sẽ tiến hành kiểm tra theo quy định của Công Ty và xác định số tiền giao dịch tối đa cho mỗi Đơn Hàng (“Số Tiền Giao Dịch Riêng Lẻ Tối Đa”) áp dụng với từng Thành Viên khi sử dụng bất kỳ Tùy Chọn Thanh Toán nào và số tiền cộng dồn tối đa của các Khoản Thanh Toán còn tồn đọng theo tất cả ĐH Đã Giao Kết (tức là các khoản tiền thanh toán theo tất cả ĐH Đã Giao Kết mà Thành Viên chưa thực hiện thanh toán) (“Số Tiền Cộng Dồn Tối Đa”) cho từng Thành Viên.

 2. Công Ty có thể thay đổi Số Tiền Giao Dịch Riêng Lẻ Tối Đa và Số Tiền Cộng Dồn Tối Đa khi cần thiết (bao gồm việc thiết lập Số Tiền Giao Dịch Riêng Lẻ Tối Đa và Số Tiền Cộng Dồn Tối Đa ở mức 0 VNĐ (bằng chữ: Không Đồng Việt Nam)), trên cơ sở xem xét tình trạng thực hiện nghĩa vụ của Thành Viên với Công Ty, kết quả kiểm tra lại, và các tình huống khác, và các Thành Viên không được phản đối những thay đổi đó

 3. Công Ty không hứa hẹn với các Thành Viên rằng các Thành Viên sẽ có thể sử dụng các Tùy Chọn Thanh Toán trong giới hạn của Số Tiền Giao Dịch Riêng Lẻ Tối Đa và Số Tiền Cộng Dồn Tối Đa. Trong giới hạn của Số Tiền Giao Dịch Riêng Lẻ Tối Đa và Số Tiền Cộng Dồn Tối Đa, Công Ty sẽ cân nhắc cho phép các Thành Viên sử dụng các Tùy Chọn Thanh Toán sau khi kiểm tra từng Đơn Hàng và việc sử dụng các Tùy Chọn Thanh Toán của các Thành Viên theo Điều 8 bên dưới. Các Thành Viên không được sử dụng các Tùy Chọn Thanh Toán vượt quá Số Tiền Giao Dịch Riêng Lẻ Tối Đa và Số Tiền Cộng Dồn Tối Đa

Điều 8 (Phương Pháp Sử Dụng AFTEE)

 1. Sau khi chấp nhận ĐKC này, các Thành Viên sẽ được yêu cầu hoàn thành các thủ tục xác minh sau đây để sử dụng AFTEE cho việc mua Sản Phẩm:
  (a) Các Thành Viên Ứng Dụng: Các Thành Viên Ứng Dụng nhập và gửi Số Điện Thoại Di Động, Mật Khẩu, và các thông tin khác (bao gồm các mã, v.v. ghi nhận các thông tin này bằng phương tiện điện tử hoặc từ tính) hoặc để Thương Nhân tự động lấy những thông tin này bằng cách để Thương Nhân quét mã QR được cung cấp trong Ứng Dụng AFTEE được cài đặt trong điện thoại di động của Thành Viên hoặc bằng cách quét mã QR được đặt tại cửa hàng thực của Thương Nhân (gọi chung là, “Quét Mã QR”). Các Thành Viên Ứng Dụng sẽ sử dụng Ứng Dụng AFTEE khi nhập và gửi các mã, v.v. hoặc khi Thương Nhân lấy các mã, v.v. đó tại cửa hàng thực của mình.
  (b) Các Thành Viên Thông Thường: Xác minh qua tin nhắn SMS và qua việc cung cấp các thông tin khác theo yêu cầu của Công Ty mỗi khi Thành Viên Thông Thường lựa chọn AFTEE.


  Tuy nhiên, với điều kiện là, Công Ty có thể, theo quyền quyết định của mình, yêu cầu các Thành Viên gửi các tài liệu định danh hay các chứng nhận khác hoặc hoàn thành các thủ tục xác thực theo quy định của Công Ty. Các Thành Viên phải nhanh chóng gửi các tài liệu đó hoặc hoàn thành các thủ tục đó nếu Công Ty yêu cầu như vậy.

 2. Khi Thành Viên (i) chọn AFTEE từ trang web của Thương Nhân hoặc (ii) chọn AFTEE bằng cách Quét Mã QR, Công Ty sẽ nhận những thông tin theo quy định của Công Ty thông qua Thương Nhân mỗi khi Thành Viên chọn AFTEE, tiến hành kiểm tra theo quy định của Công Ty về việc AFTEE có thể được sử dụng hay không, và thông báo cho Thành Viên về kết quả kiểm tra.

 3. Các Thành Viên xác nhận trước rằng vì việc kiểm tra của Công Ty về các thủ tục quy định tại các Khoản 1 và 2 của Điều này, Công Ty có thể không chấp thuận yêu cầu sử dụng AFTEE của các Thành Viên, và kể cả trường hợp Thành Viên phải chịu thiệt hại do yêu cầu sử dụng AFTEE không được chấp thuận, Thành Viên không được đưa ra bất kỳ khiếu nại nào đối với Công Ty cho việc bồi thường các thiệt hại đó. Các Thành Viên xác nhận và đồng ý thêm rằng Công Ty có thể hủy bỏ ĐH Đã Giao Kết trong trường hợp Công Ty cho rằng ĐH Đã Giao Kết có thể bị vô hiệu hoặc hủy bỏ do bất kỳ sai sót pháp lý nào, hoặc có bất kỳ lý do nào khác mà Công Ty cần hủy bỏ ĐH Đã Giao Kết (bao gồm trường hợp Thương Nhân vi phạm ĐK Của Thương Nhân (như được định nghĩa bên dưới)). Tất cả các quy định liên quan đến thủ tục sau khi hủy bỏ ĐH Đã Giao Kết trong ĐKC này sẽ áp dụng trên cơ sở sửa đổi phù hợp (mutatis mutandis) cho trường hợp hủy bỏ của Công Ty.

 4. Nếu Công Ty xác định rằng Số Điện Thoại Di Động, ID hoặc Mật Khẩu có thể bị bên thứ ba sử dụng một cách không phù hợp liên quan đến việc sử dụng AFTEE của Thành Viên, hoặc nếu Thành Viên không thể hoàn thành việc xác thực bằng tin nhắn SMS được gửi vào Số Điện Thoại Di Động, Công Ty sẽ tạm ngưng việc sử dụng AFTEE của Thành Viên. Tuy nhiên, Công Ty có thể chấp thuận việc sử dụng AFTEE của Thành Viên khi có yêu cầu từ Thương Nhân.

 5. Nếu Thành Viên bãi bỏ hoặc hủy bỏ việc sử dụng AFTEE hoặc Đơn Hàng liên quan, Thành Viên phải tự chịu trách nhiệm liên hệ với Thương Nhân để Thương Nhân có thể chuyển yêu cầu đó đến Công Ty.

 6. Nếu Thành Viên sử dụng AFTEE liên quan đến các dịch vụ liên tục theo quy định của Công Ty, chẳng hạn như phí liên lạc và bán hàng định kỳ, Thành Viên phải cung cấp thông tin theo quy định của Công Ty cho Thương Nhân bằng phương thức do Công Ty quy định để Thương Nhân có thể chuyển yêu cầu đó đến Công Ty, và phải hoàn tất các thủ tục đăng ký cần thiết. Trong trường hợp này, Công Ty sẽ thực hiện kiểm tra theo quy định của Công Ty theo Khoản 2 mỗi khi Thành Viên có nghĩa vụ thanh toán cho các dịch vụ liên tục. Ngoài ra, các Thành Viên đồng ý trước rằng nếu có thay đổi về Số Điện Thoại Di Động hoặc các thông tin khác liên quan đến AFTEE, Công Ty sẽ thông báo cho Thành Viên về thông tin được thay đổi theo yêu cầu của Thành Viên.

Điều 9 (Trách Nhiệm Chi Phí)

 1. Các Thành Viên có thể sử dụng các Tùy Chọn Thanh Toán miễn phí, ngoại trừ các chi phí được quy định trong Khoản sau đây và Phụ lục 1 đính kèm ĐKC này.

 2. Về nguyên tắc, Thành Viên phải chịu các phí và chi phí khác liên quan đến việc sử dụng các Tùy Chọn Thanh Toán. Ngoài ra, nếu một giao dịch mà Thành Viên đã thanh toán bị hủy bỏ, và Công Ty phải hoàn tiền cho Thành Viên, Công Ty có thể tính phí xử lý hoàn tiền đối với Thành Viên.

 3. Các phí quy định tại Khoản trên có thể thay đổi theo từng Thương Nhân nếu Công Ty đạt được thỏa thuận khác với Thương Nhân hoặc trong các trường hợp tương tự khác. Trong các trường hợp đó, Công Ty sẽ thông báo cho các Thành Viên về những phí được thay đổi qua trang web của Thương Nhân hoặc theo cách thức được Công Ty chỉ định.

Điều 10 (Phương Thức Thanh Toán)

 1. Các Khoản Thanh Toán cho ĐH Đã Giao Kết và tất cả các nghĩa vụ thanh toán khác của các Thành Viên đối với Công Ty theo ĐKC này (“các Nghĩa Vụ Thanh Toán”) sẽ được thực hiện theo các phương thức sau:
  (a) Các Thành Viên Ứng Dụng: Về nguyên tắc, các Thành Viên Ứng Dụng sẽ được lập hóa đơn cho các khoản phí cộng dồn đến ngày được Công Ty xác định theo quyền quyết định của Công Ty và sẽ tiến hành các thủ tục thanh toán trong thời hạn thanh toán được Công Ty thông báo (về nguyên tắc, trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo hóa đơn đã hoàn thiện) bằng việc sử dụng các thông tin, v.v. cần thiết cho hóa đơn được Công Ty gửi cho các Thành Viên Ứng Dụng.
  (b) Các Thành Viên Thông Thường: Về nguyên tắc, các Thành Viên Thông Thường sẽ được lập hóa đơn cho các khoản phí cho từng lần phát sinh khoản phí đó và sẽ tiến hành các thủ tục thanh toán trong thời hạn thanh toán được Công Ty thông báo (về nguyên tắc, trong vòng 14 ngày kể từ ngày thông báo hóa đơn đã hoàn thiện) bằng việc sử dụng các thông tin, v.v. cần thiết cho hóa đơn được Công Ty gửi cho các Thành Viên Thông Thường.

 2. Việc thanh toán các Nghĩa Vụ Thanh Toán bởi các Thành Viên được dẫn chiếu ở Khoản trên được xem là đã thực hiện vào thời điểm Công Ty nhận được khoản thanh toán liên quan đến các Nghĩa Vụ Thanh Toán hoặc Công Ty nhận được thông báo thanh toán của các Thành Viên từ đại lý thanh toán liên kết của Công Ty.

 3. Công Ty sẽ hiển thị các thông tin chi tiết của từng Nghĩa Vụ Thanh Toán (“Báo Cáo Sử Dụng”) cho các Thành Viên và sẽ thông báo cho các Thành Viên về số tiền trên hóa đơn dự kiến (bao gồm cả những trường hợp mà số tiền trên hóa đơn là 0 VNĐ) theo cách thức được quy định tại Khoản 1 Điều 26.

 4. Nếu Thành Viên có phản đối về các thông tin chi tiết nêu tại Báo Cáo Sử Dụng, Thành Viên có thể đưa ra yêu cầu (bao gồm cả những yêu cầu trước khi Báo Cáo Sử Dụng được hoàn thiện) cho Công Ty, và nếu Công Ty nhận được yêu cầu, Công Ty sẽ nhanh chóng kiểm tra Báo Cáo Sử Dụng và các thông tin chi tiết của yêu cầu.

 5. Nếu việc kiểm tra theo quy định tại Khoản trên không được hoàn tất vào hoặc trước ngày thanh toán vì bất kỳ lý do gì, hoặc nếu Công Ty đã thực hiện thanh toán cho các Thương Nhân theo các Hợp Đồng Đại Lý Bán Hàng vì những lý do như Công Ty không được thông báo về việc tạm hoãn các Khoản Thanh Toán, v.v. mặc dù ĐH Đã Giao Kết bị hủy bỏ, v.v., Thành Viên phải thanh toán cho Công Ty số tiền trên hóa đơn được nêu tại Báo Cáo Sử Dụng.

 6. Nếu Công Ty có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với Thành Viên, Công Ty có thể chi trả các khoản thanh toán liên quan, nếu việc thanh toán đến hạn, bằng cách khấu trừ hoặc bù trừ với các Nghĩa Vụ Thanh Toán của Thành Viên, bằng cách hoàn trả vào tài khoản ngân hàng của Thành Viên, hoặc bằng bất kỳ phương thức nào khác được Công Ty xác định vào từng thời điểm theo quyền quyết định riêng của Công Ty và Thành Viên không được phản đối việc xử lý đó.

 7. Nếu một nghĩa vụ đến hạn, Công Ty có thể chọn một phương thức hợp pháp và yêu cầu các Khoản Thanh Toán từ Thành Viên. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở việc nộp đơn ra tòa án để ban hành lệnh thanh toán.

Điều 11 (Giao Sản Phẩm)

 1. Nếu Sản Phẩm là hàng hóa, các Thương Nhân sẽ phụ trách giao Sản Phẩm kịp thời và đầy đủ cho các Thành Viên theo các điều khoản và điều kiện về việc bán các Sản Phẩm đó do Thương Nhân công bố trên trang web, ứng dụng, nền tảng, hoặc thiết bị điện tử của mình (“ĐK Của Thương Nhân”). Nếu Sản Phẩm là dịch vụ, các Thương Nhân sẽ phụ trách thực hiện và cung cấp các dịch vụ cho các Thành Viên theo ĐK Của Thương Nhân.

 2. Các Thương Nhân sẽ đóng gói, đánh dấu, và vận chuyển hợp lệ các Sản Phẩm là hàng hóa theo ĐK Của Thương Nhân cũng như theo tiêu chuẩn ngành và pháp luật áp dụng (nếu có).

 3. Để tránh nhầm lẫn, Công Ty sẽ không tham gia vào việc giao Sản Phẩm và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà các Thành Viên phải chịu liên quan đến việc giao Sản Phẩm. Quyền sở hữu Sản Phẩm sẽ được chuyển trực tiếp từ Thương Nhân sang Thành Viên theo ĐK Của Thương Nhân.

Điều 12 (Trách Nhiệm Sản Phẩm)

 1. Các Thương Nhân sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm liên quan đến Sản Phẩm, bao gồm nhưng không giới hạn ở trách nhiệm về chất lượng và trách nhiệm bảo hành theo Hợp Đồng Đại Lý Bán Hàng.

 2. Các Thương Nhân sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm với các Thành Viên về việc bảo hành đối với khiếm khuyết của Sản Phẩm, đảm bảo tính phù hợp của Sản Phẩm, và dịch vụ sửa chữa (bao gồm bất kỳ trách nhiệm nào do việc Sản Phẩm không tuân thủ Hợp Đồng Đại Lý Bán Hàng). Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm với các Thành Viên về những vấn đề này.

 3. Các Thương Nhân sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến trách nhiệm tại Khoản 2 Điều này và/hoặc bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến chất lượng, tiêu chuẩn, thông số kỹ thuật của Sản Phẩm, hoặc cách thức bán hàng hoặc cung ứng, và các Thương Nhân sẽ nhanh chóng giải quyết tranh chấp đó. Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm về tranh chấp như vậy.

Điều 13 (Trình Tự Phân Bổ Nghĩa Vụ Thanh Toán)

Trong trường hợp số tiền mà Thành Viên trả cho Công Ty không đủ để đáp ứng tất cả các Nghĩa Vụ Thanh Toán và các nghĩa vụ thanh toán khác của Thành Viên đối với Công Ty theo một thỏa thuận không phải là Đơn Hàng và ĐKC này (“các Nghĩa Vụ Thanh Toán Khác”) (nếu có), Công Ty có thể phân bổ số tiền đã trả đó vào bất kỳ Nghĩa Vụ Thanh Toán và Nghĩa Vụ Thanh Toán Khác, theo trình tự và phương pháp mà Công Ty cho là phù hợp. Ưu tiêu cao nhất dành cho phí tuỳ chọn thanh toán của Aftee. Tuy nhiên, nếu Thành Viên có yêu cầu khác, Công Ty có thể tuân thủ theo yêu cầu.

Điều 14 (Chậm Thanh Toán)

 1. Nếu một Thành Viên chậm thực hiện các Nghĩa Vụ Thanh Toán với Công Ty, Thành Viên phải trả lãi đối với khoản chậm thanh toán (chưa bao gồm thuế) với số tiền được tính theo lãi suất hằng năm là 20% (được tính theo ngày với 365 ngày trong một năm; tuy nhiên, năm nhuận là 366 ngày trong một năm) kể từ ngày tiếp theo ngày thanh toán cho đến ngày thanh toán đầy đủ.

 2. Nếu một Thành Viên đăng ký sử dụng các Tùy Chọn Thanh Toán theo Quy Tắc Tùy Chọn Thanh Toán dành cho Thành Viên Ứng Dụng được quy định tại Phụ lục 1 đính kèm ĐKC này và chậm thực hiện các Nghĩa Vụ Thanh Toán đối với một trong các hóa đơn được trả thành nhiều lần, Công Ty có thể hủy bỏ việc sử dụng của Thành Viên đối với AFTEE và Tùy Chọn Thanh Toán và dịch vụ gia hạn ngày đáo hạn theo Quy Tắc nêu trên. Trong trường hợp này, tất cả các hóa đơn chưa đến hạn sẽ được xem là đến hạn.

 3. Nếu các Nghĩa Vụ Thanh Toán của Thành Viên được yêu cầu thực hiện ngay và trở nên đến hạn và phải trả ngay lập tức, Thành Viên phải trả lãi đối với khoản chậm thanh toán được tính dựa trên lãi suất quy định tại Khoản 1 Điều này kể từ ngày yêu cầu cho đến ngày thanh toán đầy đủ.

 4. Bất kể Điều 15 (Phạt), Thành Viên phải bồi thường cho Công Ty toàn bộ tổn thất, thiệt hại, phí, chi phí và phí tổn (bao gồm các chi phí luật sư và các chi phí pháp lý khác) liên quan đến hoặc phát sinh từ việc Thành Viên không thực hiện các Nghĩa Vụ Thanh Toán theo ĐKC này và ĐH Đã Giao Kết giữa Thành Viên và Công Ty.

Điều 15 (Phạt)

Nếu một Thành Viên tiếp tục không thực hiện các Nghĩa Vụ Thanh Toán cho đến một hạn chót cụ thể được Công Ty thông báo trước ít nhất một (1) tuần, Công Ty có thể yêu cầu Thành Viên chịu mức phạt lên đến 8% các Nghĩa Vụ Thanh Toán còn tồn đọng. Tuy nhiên, Công Ty có thể đồng ý giảm hoặc miễn trừ việc phạt này trong một số tình huống cụ thể.

Điều 16 (Cơ Sở Tạm Hoãn)

 1. Nếu bất kỳ cơ sở nào sau đây tồn tại mà đã được các Thành Viên chứng minh với đầy đủ chứng cứ và được Công Ty chấp nhận theo Khoản 4 Điều 16 bên dưới (“các Cơ Sở Tạm Hoãn”), các Thành Viên có thể tạm hoãn thanh toán các Nghĩa Vụ Thanh Toán liên quan đến Sản Phẩm và các quyền gắn liền với Sản Phẩm mà theo đó các Cơ Sở Tạm Hoãn đó tồn tại cho đến khi được giải quyết. Tuy nhiên, nếu các Cơ Sở Tạm Hoãn không còn tồn tại, Thành Viên phải nhanh chóng thông báo cho Công Ty và ngay lập tức thực hiện các Nghĩa Vụ Thanh Toán theo các thủ tục được Công Ty quy định:
  (a) Các Sản Phẩm không được giao hoặc cung cấp, các quyền gắn liền với các Sản Phẩm không được chuyển giao (bao gồm việc cung cấp dịch vụ bằng cách thực hiện các quyền; nội dung này cũng được áp dụng dưới đây).
  (b) Các Sản Phẩm bị hư hỏng, bẩn, trục trặc, hoặc bị khiếm khuyết khác.
  (c) Các trường hợp khác phát sinh cơ sở để bảo vệ đối với Thương Nhân liên quan đến việc mua Sản Phẩm.

 2. Công Ty sẽ ngay lập tức thực hiện các thủ tục cần thiết chẳng hạn như sửa đổi thông tin giao dịch và tạm hoãn các hóa đơn nếu Thành Viên yêu cầu Công Ty tạm hoãn thanh toán đối với các Nghĩa Vụ Thanh Toán theo Khoản trên.

 3. Nếu một Thành Viên yêu cầu tạm hoãn thanh toán đối với các Nghĩa Vụ Thanh Toán theo Khoản 1 Điều này, Thành Viên trước tiên phải nỗ lực thương lượng với Thương Nhân để giải quyết các Cơ Sở Tạm Hoãn.

 4. Nếu một Thành Viên yêu cầu tạm hoãn các Nghĩa Vụ Thanh Toán theo Khoản 1 Điều này, Thành Viên phải nhanh chóng gửi cho Công Ty tài liệu trong đó nêu các Cơ Sở Tạm Hoãn kèm theo các tài liệu và chứng cứ liên quan chứng minh rằng các Cơ Sở Tạm Hoãn có tồn tại. Công Ty sẽ xác định liệu các Cơ Sở Tạm Hoãn đó có tồn tại hay không. Nếu Công Ty xác định rằng cần phải điều tra để xác minh các Cơ Sở Tạm Hoãn, Thành Viên phải hợp tác điều tra.

 5. Bất kể quy định tại Khoản 1 Điều này, một Thành Viên không được phép tạm hoãn các Nghĩa Vụ Thanh Toán nếu bất kỳ quy định nào sau đây được áp dụng:
  (a) Khi việc tạm hoãn thanh toán đối với các Nghĩa Vụ Thanh Toán của Thành Viên được phát hiện là trái với thiện chí.
  (b) Khi AFTEE được sử dụng bên ngoài Việt Nam; tuy nhiên, điều này sẽ không áp dụng nếu Thành Viên cư trú tại Việt Nam.
  (c) Khi Thành Viên thực hiện hành vi vi phạm quyền chủ nợ của Công Ty.
  (d) Khi các Cơ Sở Tạm Hoãn là vì các lý do thuộc về Thành Viên.

Điều 17 (Kiểm Tra Lại Thành Viên)

 1. Công Ty sẽ tiến hành các cuộc kiểm tra lại một cách định kỳ và đột xuất đối với tư cách Thành Viên, Số Tiền Giao Dịch Riêng Lẻ Tối Đa, Số Tiền Cộng Dồn Tối Đa, và những vấn đề khác sau khi Đăng Ký. Trong trường hợp này, các Thành Viên phải tuân thủ việc cung cấp các giấy chứng nhận, v.v. theo chỉ định của Công Ty để làm tài liệu cho việc kiểm tra lại.

 2. Nếu Công Ty xác định rằng có thể có bất kỳ trường hợp nào sau đây, Công Ty có thể yêu cầu điều tra các Thành Viên theo các thủ tục được Công Ty quy định, và các Thành Viên phải tuân theo yêu cầu đó:
  (a) Công Ty xác định có sự khả nghi rằng Thành Viên đang che giấu các đơn hàng hư cấu.
  (b) Dựa trên các hồ sơ giao dịch trước đây, Công Ty xác định rằng Thành Viên có vấn đề về uy tín.
  (c) Công Ty xác định rằng một giao dịch bất thường đã được xác lập (chẳng hạn như trường hợp Thành Viên có lỗi hoạt động rõ ràng).
  (d) Công Ty xác định rằng Thành Viên dường như đã thay đổi hoặc dùng sai dữ liệu theo cách ác ý.
  (e) Công Ty xác định rằng Thành Viên dường như đã xác lập giao dịch bằng cách sử dụng dữ liệu không thống nhất với những sự việc có liên quan.
  (f) Công Ty xác định rằng các khoản ghi có của Khoản Thanh Toán có sai sót pháp lý hoặc có khả năng có sai sót pháp lý.
  (g) Các khoản ghi có của Khoản Thanh Toán bắt nguồn từ các giao dịch vi phạm ĐKC này hoặc các giao dịch bị cấm theo ĐKC này, hoặc Công Ty xác định rằng có khả năng xảy ra tình huống như vậy.
  (h) Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh giữa các Thương Nhân và Thành Viên mà không thể giải quyết nhanh chóng.
  (i) Thành Viên từ chối thanh toán các Nghĩa Vụ Thanh Toán do không nhận được Sản Phẩm, nhận Sản Phẩm có khiếm khuyết, từ chối hoàn trả Sản Phẩm trong các trường hợp hợp lý, hoặc bất kỳ cơ sở hợp lý nào khác.
  (j) Thành Viên từ chối sử dụng Số Điện Thoại Di Động của mình và từ chối thanh toán các Nghĩa Vụ Thanh Toán.
  (k) Thành Viên từ chối thanh toán các Nghĩa Vụ Thanh Toán vì cho rằng Thành Viên dưới 18 tuổi hoặc Công Ty cho rằng Thành Viên là hoặc có thể là người vị thành niên.
  (l) Công Ty không thể nhận khoản thanh toán đối với các Nghĩa Vụ Thanh Toán từ Thành Viên do thông tin đơn hàng có được thông qua Thương Nhân không đầy đủ.
  (m) Công Ty hoặc đại lý thanh toán liên kết của Công Ty không thể nhận khoản thanh toán đối với các Nghĩa Vụ Thanh Toán từ Thành Viên vì những lý do thuộc về các Thương Nhân hoặc trường hợp khác liên quan đến các Thương Nhân.

Điều 18 (Đình Chỉ hoặc Hủy Bỏ Tài Khoản Thành Viên)

 1. Nếu Công Ty xác định rằng Thành Viên thuộc hoặc có khả năng thuộc bất kỳ trường hợp nào sau đây, Công Ty có thể đình chỉ hoặc hủy bỏ Tài Khoản Thành Viên của Thành Viên đó mà không cần bất kỳ yêu cầu hoặc thông báo trước nào cho Thành Viên.
  (a) Thành Viên lập báo cáo sai khi Đăng Ký hoặc cung cấp Thông Tin Đăng Ký sai (bao gồm trường hợp Thành Viên được tiết lộ là người vị thành niên, người lớn được bảo hộ (adult ward), người được giám hộ (person under curatorship), hoặc người được hỗ trợ (person under assistance) vào thời điểm Đăng Ký).
  (b) Thành Viên vi phạm bất kỳ quy định nào của ĐKC này.
  (c) Thành Viên không thanh toán các Nghĩa Vụ Thanh Toán mà không có bất kỳ Cơ Sở Tạm Hoãn nào quy định tại Điều 16.
  (d) Độ uy tín của Thành Viên suy giảm đáng kể, chẳng hạn như khi Thành Viên bị tịch biên, phá sản, yêu cầu phục hồi dân sự, hoặc xử lý để tạm ngưng giao dịch.
  (e) AFTEE bao gồm các Tùy Chọn Thanh Toán được sử dụng cho mục đích chuyển đổi Sản Phẩm thành tiền, các sản phẩm giống nhau được mua nhiều lần và liên tục trong một khoảng thời gian ngắn, hoặc việc sử dụng AFTEE bao gồm các Tùy Chọn Thanh Toán được Công Ty bằng cách khác cho là không phù hợp.
  (f) Công Ty cho rằng việc tiếp tục sử dụng AFTEE bao gồm các Tùy Chọn Thanh Toán là không phù hợp do việc kiểm tra lại theo Điều 17 nêu trên.

 2. Kể cả trường hợp Công Ty đình chỉ hoặc hủy bỏ Tài Khoản Thành Viên theo Khoản trên, và Thành Viên đó không thể sử dụng AFTEE bao gồm các Tùy Chọn Thanh Toán, Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm theo bất kỳ cách thức nào và sẽ không có nghĩa vụ tiết lộ lý do đình chỉ hoặc hủy bỏ cho Thành Viên.

 3. Nếu Công Ty, các Thương Nhân, hoặc các bên thứ ba phải chịu bất kỳ tổn thất, thiệt hại, hoặc chi phí nào (bao gồm các phí pháp lý) do xảy ra bất kỳ sự kiện nào quy định tại bất kỳ Điểm nào của Khoản 1 Điều này, Thành Viên phải bồi thường toàn bộ tổn thất, thiệt hại, hoặc chi phí đó.

 4. Nếu Tài Khoản Thành Viên bị Công Ty đình chỉ, Thành Viên sẽ không thể sử dụng bất kỳ dịch vụ nào liên quan đến AFTEE do Công Ty cung cấp trong thời gian đình chỉ, bao gồm nhưng không giới hạn ở các Tùy Chọn Thanh Toán. Việc đình chỉ sẽ được dỡ bỏ theo quyền quyết định của Công Ty, và Thành Viên phải tuân theo quyết định của Công Ty.

 5. Nếu Tài Khoản Thành Viên bị Công Ty hủy bỏ, Thành Viên sẽ mất toàn bộ quyền liên quan đến việc sử dụng AFTEE bao gồm các Tùy Chọn Thanh Toán.

 6. Nếu có bất kỳ sự không chắc chắn nào từ Thương Nhân hoặc đại lý liên kết của Thương Nhân về việc sử dụng AFTEE bao gồm các Tùy Chọn Thanh Toán, Công Ty có thể đình chỉ Tài Khoản Thành Viên hoặc bằng cách khác hạn chế việc sử dụng AFTEE bao gồm các Tùy Chọn Thanh Toán theo quyền quyết định của mình cho đến khi sự không chắc chắn được giải quyết.

Điều 19 (Loại Trừ Lực Lượng Chống Đối Xã Hội)

 1. Mỗi Thành Viên bảo đảm và cam kết rằng mình không, và sẽ không trong tương lai, thuộc bất kỳ trường hợp nào sau đây:
  (a) một nhóm tội phạm có tổ chức (tức là, boryokudan, một nhóm mà các thành viên của nhóm đó (bao gồm các thành viên của các nhóm lập ra nhóm đó) bị nghi ngờ là cùng nhau và thường xuyên tham gia hoặc khuyến khích các hành động bất hợp pháp và bạo lực);
  (b) một thành viên của một nhóm tội phạm có tổ chức (tức là, một thành viên của boryokudan) hoặc một người tách ra khỏi một nhóm tội phạm có tổ chức trong thời gian dưới năm (5) năm;
  (c) một đối tượng gần giống như thành viên của một nhóm tội phạm có tổ chức (tức là, một người không phải là thành viên của băng đảng tội phạm (gangster) mà có liên quan đến một nhóm tội phạm có tổ chức (boryokudan), và bị nghi ngờ là có sử dụng sự đe dọa của nhóm tội phạm có tổ chức để thực hiện các hành động bất hợp pháp và bạo lực, cung cấp tài chính, vũ khí, hoặc hỗ trợ khác cho một nhóm tội phạm có tổ chức hoặc các thành viên của băng đảng tội phạm (gangster), hoặc tham gia vào các hoạt động của một nhóm tội phạm có tổ chức);
  (d) một công ty có sự liên kết với một nhóm tội phạm có tổ chức (tức là, một công ty mà nhóm tội phạm có tổ chức tham gia đáng kể vào việc quản lý công ty đó; một công ty được quản lý bởi đối tượng gần giống như thành viên của một nhóm tội phạm có tổ chức hoặc cựu thành viên của một nhóm tội phạm có tổ chức mà cung cấp tài chính cho một nhóm tội phạm có tổ chức hoặc bằng cách khác tích cực hợp tác với hoặc tham gia vào việc duy trì hoặc vận hành của một nhóm tội phạm có tổ chức; một công ty hợp tác vào việc duy trì hoặc vận hành của một nhóm tội phạm có tổ chức bằng cách tích cực sử dụng nhóm tội phạm có tổ chức trong việc thực hiện hoạt động kinh doanh của công ty; và các công ty tương tự khác);
  (e) một kẻ lừa đảo doanh nghiệp, v.v. (tức là, soukaiya, một kẻ đe dọa doanh nghiệp, hoặc thực thể khác bị nghi ngờ là thực hiện các hành động bất hợp pháp và bạo lực đối với công ty để tìm kiếm những lợi ích không phù hợp và đe dọa an toàn xã hội của công dân);
  (f) một người không được đồng tình có tuyên bố tham gia vào các phong trào xã hội nhưng thực ra là tham gia vào các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp hoặc không phù hợp (tức là, người ngụy trang hoặc tuyên bố tham gia vào các phong trào xã hội hoặc chính trị và bị nghi ngờ là thực hiện các hành động bất hợp pháp và bạo lực để tìm kiếm những lợi ích không phù hợp và đe dọa an toàn xã hội của công dân);
  (g) một nhóm tội phạm trí tuệ đặc biệt (tức là, ngoài các Điểm từ (a) đến (f), những nhóm hoặc người có nền tảng về nhóm tội phạm có tổ chức và sử dụng những nền tảng đó hoặc những kết nối tài chính để thực hiện các hành động không phù hợp một cách có hệ thống);
  (h) một nhóm hoặc thực thể cộng sinh với những nhóm hoặc những người được liệt kê tại các Điểm từ (a) đến (g) (những nhóm hoặc những người được liệt kê như vậy gọi là, “các Nhóm Tội Phạm Có Tổ Chức, v.v.”) (tức là, một nhóm hoặc thực thể tham gia vào các hoạt động kiếm tiền của các Nhóm Tội Phạm Có Tổ Chức, v.v. hoặc sử dụng các Nhóm Tội Phạm Có Tổ Chức, v.v. để thu nhận tài chính hoặc để sử dụng sức ảnh hưởng, lợi thế về thông tin, hoặc tài chính của các Nhóm Tội Phạm Có Tổ Chức, v.v. nhằm tăng lợi nhuận của chính mình (một nhóm hoặc thực thể có mối quan hệ mà thông qua đó một Nhóm Tội Phạm Có Tổ Chức, v.v. bị phát hiện có kiểm soát hoặc tham gia đáng kể vào việc quản lý của nhóm hoặc thực thể đó; một nhóm hoặc thực thể có mối quan hệ mà thông qua đó bị phát hiện có sử dụng một Nhóm Tội Phạm Có Tổ Chức, v.v. một cách không phù hợp; một nhóm hoặc thực thể có mối quan hệ mà thông qua đó bị phát hiện có cung cấp tài chính hoặc lợi ích với hiểu biết rằng nhóm hoặc thực thể đó đang cung cấp tài chính hoặc lợi ích cho một Nhóm Tội Phạm Có Tổ Chức, v.v.; và một nhóm hoặc thực thể có mối quan hệ bị xã hội lên án với một Nhóm Tội Phạm Có Tổ Chức, v.v.)); hoặc
  (i) những người khác tương đương với những đối tượng được liệt kê ở trên.

 2. Mỗi Thành Viên cam đoan và cam kết rằng mình không thực hiện, hoặc sử dụng bất kỳ bên thứ ba nào để thực hiện, các hành động sau đây:
  (a) đưa ra yêu cầu bằng bạo lực;
  (b) đưa ra yêu cầu không hợp lý vượt quá trách nhiệm pháp lý của mình;
  (c) sử dụng từ ngữ hoặc hành động đe dọa liên quan đến giao dịch;
  (d) làm tổn hại danh tiếng hoặc cản trở hoạt động kinh doanh của Công Ty bằng cách lan truyền tin đồn, sử dụng phương thức gian lận, hoặc dùng vũ lực; hoặc
  (e) những hành động khác tương đương với những hành động được liệt kê ở trên.

 3. Nếu một Thành Viên bị nghi ngờ một cách cụ thể là vi phạm Khoản 1 hoặc 2 của Điều này, Công Ty có thể tiến hành các cuộc điều tra đối với Thành Viên về các vấn đề liên quan. Công Ty cũng có thể, theo nhu cầu của mình, yêu cầu tài liệu từ Thành Viên. Thành Viên phải hợp tác với yêu cầu đó.

 4. Nếu Công Ty nghi ngờ một Thành Viên vi phạm Khoản 1 hoặc 2 của Điều này, Công Ty có thể từ chối ký kết ĐKC này hoặc chấp nhận yêu cầu sử dụng AFTEE hay Đơn Hàng được đề xuất bởi Thành Viên và có thể tạm ngưng việc sử dụng AFTEE và tiến hành các bước cần thiết khác để hạn chế việc sử dụng Tài Khoản Thành Viên. Nếu việc sử dụng AFTEE bị tạm ngưng, Thành Viên sẽ không thể mua bất kỳ Sản Phẩm nào bằng cách sử dụng AFTEE cho đến khi Công Ty đồng ý khôi phục việc sử dụng AFTEE.

 5. Trong trường hợp Công Ty xác định rằng việc duy trì Tài Khoản Thành Viên là không phù hợp sau khi Thành Viên thuộc Khoản 1 hoặc 2 của Điều này, bị phát hiện đã trình bày sai về các vấn đề liên quan đến Khoản 1 hoặc 2 của Điều này, hoặc không hợp tác hay đưa ra câu trả lời sai trong cuộc điều tra theo Khoản 3 Điều này, Công Ty có thể ngay lập tức đóng Tài Khoản Thành Viên. Trong tình huống này, các nghĩa vụ của Thành Viên sẽ tự động đến hạn và phải trả, và Thành Viên phải ngay lập tức thanh toán cho Công Ty bất kỳ Nghĩa Vụ Thanh Toán nào còn tồn đọng.

 6. Trong trường hợp Công Ty phải chịu bất kỳ tổn thất, thiệt hại, hoặc khoản phí nào (“các Thiệt Hại”) do việc áp dụng Khoản trên, Thành Viên phải chịu trách nhiệm cho các Thiệt Hại đó. Nếu Thành Viên phải chịu bất kỳ Thiệt Hại nào do việc áp dụng Khoản 4 Điều này, Thành Viên không được yêu cầu bất kỳ sự bồi thường nào cho các Thiệt Hại đó.

Điều 20 (Vấn Đề Bị Cấm)

Các Thành Viên không được tham gia vào bất kỳ hành vi nào sau đây khi sử dụng AFTEE hoặc các Tùy Chọn Thanh Toán.

 1. Sử dụng AFTEE hoặc các Tùy Chọn Thanh Toán cho các mục đích thương mại.

 2. Bất kỳ hành vi nào vi phạm hoặc có khả năng vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ, chẳng hạn như quyền nhãn hiệu, quyền tác giả, quyền đối với thiết kế, và quyền đối với sáng chế, hoặc các quyền khác của Công Ty, các Thương Nhân, đại lý thanh toán liên kết của Công Ty, hoặc các bên thứ ba.

 3. Bất kỳ hành vi nào liên quan hoặc có khả năng liên quan đến sự lừa dối hoặc bất kỳ tội phạm nào khác.

 4. Bất kỳ hành vi nào làm sai lệch hoặc xóa bỏ thông tin của Công Ty hoặc bên thứ ba có thể truy cập thông qua AFTEE hoặc các Tùy Chọn Thanh Toán.

 5. Bất kỳ hành vi nào mà cùng một người thực hiện nhiều đăng ký Thành Viên, hoặc bất kỳ hành vi nào thực hiện các đăng ký Thành Viên bằng việc sử dụng thông tin được nhiều người chia sẻ.

 6. Bất kỳ hành vi nào sử dụng AFTEE hoặc các Tùy Chọn Thanh Toán bằng cách giả làm một bên thứ ba có thật hoặc hư cấu.

 7. Bất kỳ hành vi nào truyền chương trình vi tính có hại, v.v. hoặc đặt chương trình vi tính có hại, v.v. đó vào tình trạng mà đối tượng khác có thể nhận.

 8. Bất kỳ hành vi nào truy cập không phép vào, hoặc bất kỳ hành vi nào cản trở hoặc có khả năng cản trở việc sử dụng hoặc vận hành, các phương tiện của bên thứ ba hoặc các phương tiện được dùng cho AFTEE của Công Ty (có nghĩa là các thiết bị liên lạc, máy vi tính, cũng như thiết bị và phần mềm khác được chuẩn bị để Công Ty cung cấp bất kỳ dịch vụ nào của mình, bao gồm AFTEE; nội dung này cũng được áp dụng dưới đây).

 9. Bất kỳ hành vi nào thu thập thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không có sự đồng ý của người có liên quan hoặc bằng phương thức gian lận.

 10. Sử dụng AFTEE hoặc các Tùy Chọn Thanh Toán cho mục đích chuyển đổi Sản Phẩm thành tiền.

 11. Bên cạnh những nội dung trên, bất kỳ hành vi nào vi phạm pháp luật và quy định, ĐKC này, hoặc trật tự công cộng và đạo đức tốt (mại dâm, bạo lực, tàn ác, v.v.), bất kỳ hành vi nào cản trở sự vận hành AFTEE hoặc các Tùy Chọn Thanh Toán, bất kỳ hành vi nào làm tổn hại đến danh tiếng của Công Ty hoặc xâm phạm tài sản của Công Ty, và bất kỳ hành vi nào gây bất lợi cho đối tượng khác hoặc Công Ty.

 12. Bất kỳ hành vi nào khác mà Công Ty cho là không phù hợp.

Điều 21 (Tạm Ngưng AFTEE)

 1. Công Ty có thể tạm gián đoạn, tạm ngưng hoặc ngừng một phần hay toàn bộ dịch vụ liên quan đến AFTEE bao gồm các Tùy Chọn Thanh Toán mà không cần thông báo trước cho các Thành Viên trong bất kỳ trường hợp nào sau đây.
  (a) Khi thực hiện bảo trì, kiểm tra, sửa chữa, hoặc điều chỉnh định kỳ hoặc khẩn cấp các hệ thống liên quan đến AFTEE.
  (b) Khi có một lượng tải tập trung (concentrated load) lên các hệ thống liên quan đến AFTEE.
  (c) Khi các hệ thống liên quan đến AFTEE không thể hoạt động đầy đủ do sự cố, v.v. liên quan đến máy vi tính hoặc đường dây liên lạc, v.v.
  (d) Khi cần đảm bảo an ninh cho các Thành Viên.
  (e) Khi khó khăn trong việc cung cấp AFTEE do hỏa hoạn, mất điện, hoặc thiên tai chẳng hạn như động đất, phun trào núi lửa, lũ lụt, hoặc sóng thần.
  (f) Khi khó khăn trong việc cung cấp AFTEE do chiến tranh, gây rối, bạo loạn, xung đột, hoặc khó khăn về lao động, v.v.
  (g) Khi khó khăn trong việc vận hành AFTEE do một bên thứ ba phá hủy hoặc cản trở các hệ thống của AFTEE (bao gồm việc thao túng hoặc phá hủy dữ liệu hoặc mã nguồn).
  (h) Bất kỳ trường hợp nào khác mà theo đó Công Ty cho rằng cần tạm gián đoạn, tạm ngưng, hoặc ngừng việc cung cấp AFTEE.

 2. Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ bất lợi hoặc thiệt hại nào mà bất kỳ Thành Viên hoặc bên thứ ba nào khác phải chịu phát sinh từ việc gián đoạn, tạm ngưng, hoặc ngừng AFTEE theo Điều này.

Điều 22 (Rời Khỏi)

 1. Bất kỳ Thành Viên Ứng Dụng nào cũng có thể yêu cầu xóa Tài Khoản Thành Viên dành cho Thành Viên Ứng Dụng của mình (“Yêu Cầu Rời Khỏi”) vào bất kỳ thời điểm nào theo các thủ tục do Công Ty quy định, tuy nhiên, với điều kiện là, một Thành Viên Ứng Dụng sử dụng các Tùy Chọn Thanh Toán chỉ dành cho các Thành Viên Ứng Dụng vào thời điểm đó thì không được phép thực hiện Yêu Cầu Rời Khỏi. Khi gửi Yêu Cầu Rời Khỏi, các Thành Viên Ứng Dụng sẽ mất toàn bộ quyền liên quan đến việc sử dụng các Tùy Chọn Thanh Toán dành cho các Thành Viên Ứng Dụng và sẽ không có bất kỳ quyền khiếu nại nào đối với Công Ty do việc rời khỏi.

 2. Bất kỳ Thành Viên nào cũng có thể đơn phương chấm dứt ĐKC này với Công Ty vào bất kỳ thời điểm nào theo các thủ tục do Công Ty quy định, tuy nhiên, với điều kiện là, một Thành Viên còn nợ bất kỳ Nghĩa Vụ Thanh Toán hoặc Nghĩa Vụ Thanh Toán Khác nào đối với Công Ty thì không được phép thực hiện quyền đơn phương chấm dứt đó.

 3. Nếu một Thành Viên chết, ĐKC này với Thành Viên sẽ được xem là được chấm dứt và Công Ty sẽ tự động có toàn bộ quyền yêu cầu đầy đủ số tiền của các Nghĩa Vụ Thanh Toán và Nghĩa Vụ Thanh Toán Khác còn nợ bởi Thành Viên đó từ những người thừa kế của Thành Viên.

 4. Nếu một Thành Viên yêu cầu đơn phương chấm dứt ĐKC này với Công Ty, Công Ty có thể ngay lập tức yêu cầu đầy đủ số tiền của các Nghĩa Vụ Thanh Toán và Nghĩa Vụ Thanh Toán Khác bất kể thời hạn thanh toán. Tuy nhiên, trong trường hợp được Công Ty chấp thuận, phương thức thanh toán thông thường sẽ được sử dụng. Trong trường hợp này, Thành Viên đồng ý rằng Công Ty sẽ chỉ chấp nhận yêu cầu đơn phương chấm dứt ĐKC này với Công Ty khi thanh toán đầy đủ bất kỳ Nghĩa Vụ Thanh Toán và Nghĩa Vụ Thanh Toán Khác nào.

 5. Kể cả sau khi hoàn tất thủ tục rời khỏi theo quy định của Công Ty, nếu được Công Ty yêu cầu, Thành Viên có trách nhiệm thanh toán bất kỳ và tất cả các phí sử dụng, v.v. phát sinh liên quan đến các Tùy Chọn Thanh Toán.

 6. Nếu một Thành Viên đã rời khỏi Thành Viên Ứng Dụng hoặc chấm dứt ĐKC này với Công Ty mà muốn mở lại Tài Khoản Thành Viên dành cho Thành Viên Ứng Dụng hoặc Thành Viên Thông Thường, các thủ tục quy định tại Điều 3 sẽ được thực hiện lại.

 7. Thành Viên đồng ý rằng Công Ty có thể giữ thông tin của Thành Viên dưới dạng thông tin cá nhân (credit information) và gửi các quảng cáo hoặc thông tin khuyến mãi cho Thành Viên theo cách thức quy định tại Khoản 1 Điều 26 trong phạm vi cho phép của pháp luật áp dụng và gửi các thông báo về hóa đơn hoặc các khoản tiền hoàn lại (nếu có) theo đó sau khi ĐKC này đã được chấm dứt với Thành Viên.

Điều 23 (Miễn Trừ Trách Nhiệm)

 1. Công Ty sẽ không có trách nhiệm bồi thường cho, hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào khác liên quan đến, bất kỳ thiệt hại nào mà bất kỳ Thành Viên phải chịu thông qua việc sử dụng AFTEE, bao gồm các Tùy Chọn Thanh Toán, trừ trường hợp thiệt hại đó là do hành vi sai trái cố ý hoặc sơ suất nghiêm trọng của Công Ty.

 2. Công Ty không đảm bảo rằng các thư điện tử (email) hoặc nội dung được gửi từ các máy chủ (server) hoặc các trang web của Công Ty, v.v. không chứa vi rút vi tính hay các tài liệu có hại khác.

 3. Công Ty không đưa ra đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào về tính trung thực, tính phù hợp với mục đích, thẩm quyền, tính hợp pháp, sự an toàn, hoặc tính chính xác, v.v. của bất kỳ thông tin nào được tiết lộ trên trang web của Công Ty, v.v., bất kể việc thông tin đó có được nêu rõ ràng hay không. Bất kỳ thông tin nào về các Sản Phẩm và/hoặc các Thương Nhân được tiết lộ trên trang web của Công Ty, AFTEE, các Tài Khoản Thành Viên được cung cấp bởi các Thương Nhân liên quan, không phải bởi Công Ty.

 4. Đối với những quảng cáo về các dịch vụ và các Sản Phẩm do những người không phải là Công Ty cung cấp trên trang web của Công Ty, v.v., Công Ty không đảm bảo hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với nội dung hoặc các khía cạnh khác của quảng cáo đó, và các Thành Viên đồng ý với điều này. Bất kỳ quảng cáo nào về các Sản Phẩm và/hoặc các Thương Nhân được tiết lộ trên trang web của Công Ty, AFTEE, các Tài Khoản Thành Viên được cung cấp bởi các Thương Nhân liên quan, không phải bởi Công Ty.

Điều 24 (Thiệt Hại)

 1. Nếu Thành Viên gây Thiệt Hại cho Thương Nhân, Thành Viên khác, bên liên kết, hoặc bên thứ ba liên quan đến việc sử dụng AFTEE bao gồm các Tùy Chọn Thanh Toán, Thành Viên sẽ giải quyết vấn đề bằng trách nhiệm và chi phí của mình và không được gây bất kỳ Thiệt Hại nào cho Công Ty.

 2. Nếu Thành Viên gây Thiệt Hại cho Công Ty bằng bất kỳ hành vi nào vi phạm ĐKC này hoặc bằng bất kỳ hành vi sai trái hoặc bất hợp pháp nào, Công Ty có thể yêu cầu bồi thường đối với Thiệt Hại đó từ Thành Viên.

Điều 25 (Phạm Vi và Sửa Đổi ĐKC này)

 1. Các quy định cụ thể của ĐKC này như được biểu thị trên trang web của Công Ty hoặc bằng phương thức khác và bất kỳ quy định bổ sung nào của ĐKC này mà Công Ty có thể thông báo cho các Thành Viên tùy từng thời điểm tạo thành một phần của ĐKC này. Nếu các quy định trong nội dung chính của ĐKC này khác với các quy định trong các điều khoản riêng lẻ và điều khoản bổ sung, các quy định trong các điều khoản riêng lẻ và điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng.

 2. Công Ty có thể sửa đổi ĐKC này vào bất kỳ thời điểm nào (bao gồm bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ AFTEE hoặc các Tùy Chọn Thanh Toán; nội dung này cũng được áp dụng cho quy định dưới đây trong Khoản này) mà không cần có sự đồng ý của các Thành Viên. Trong trường hợp này, các điều khoản và điều kiện sử dụng AFTEE hoặc các Tùy Chọn Thanh Toán sẽ được điều chỉnh bởi ĐKC được sửa đổi. ĐKC được sửa đổi sẽ trở nên có hiệu lực khi Thành Viên sử dụng AFTEE hoặc các Tùy Chọn Thanh Toán sau khi Công Ty thông báo hoặc công bố các chi tiết sửa đổi, hoặc sau bảy (7) ngày kể từ khi thông báo hoặc công bố ĐKC được sửa đổi.

Điều 26 (Thông Báo cho Thành Viên)

 1. Trừ khi được quy định khác tại ĐKC này, các thông báo từ Công Ty đến các Thành Viên sẽ được thực hiện theo phương thức mà Công Ty cho là phù hợp, chẳng hạn như dùng Số Điện Thoại Di Động, giao diện được Công Ty cung cấp (bao gồm Ứng Dụng AFTEE và các phương tiện khác), địa chỉ email, và gửi đường bưu điện đến địa chỉ.

 2. Trừ khi được quy định khác tại ĐKC này, các công bố từ Công Ty đến các Thành Viên sẽ được thực hiện theo phương thức mà Công Ty cho là phù hợp, chẳng hạn như đăng công bố trên trang web của Công Ty hoặc AFTEE.

 3. Nếu Công Ty đưa ra công bố bằng cách đăng công bố trên trang web của Công Ty hoặc AFTEE, công bố được xem là đã đọc khi công bố được đăng trên trang web và các Thành Viên có thể xem công bố đó bằng cách truy cập vào trang web của Công Ty.

Điều 27 (Cho Vay và Chuyển Giao Tư Cách Thành Viên)

Tư cách Thành Viên không được cho vay, chuyển giao, hoặc cầm cố, v.v. cho bất kỳ người nào.

Điều 28 (Hiệu Lực Riêng Rẽ)

Kể cả trường hợp toàn bộ hoặc một phần bất kỳ quy định nào của ĐKC này trở nên vô hiệu hoặc không thể thi hành theo pháp luật Việt Nam, các quy định ngoại trừ những quy định mà trở nên vô hiệu hoặc không thể thi hành, và các phần không vô hiệu hoặc không thể thi hành của những quy định chứa đựng một phần vô hiệu hoặc không thể thi hành, sẽ vẫn có hiệu lực.

Điều 29 (Giám Sát Hành Vi Không Phép)

Các Thành Viên đồng ý trước về việc Công Ty giám sát bất kỳ việc sử dụng không phép, v.v. của các Tùy Chọn Thanh Toán.

Điều 30 (Luật Điều Chỉnh)

ĐKC này và các điều khoản liên quan đến AFTEE (bao gồm các điều khoản riêng lẻ và các điều khoản bổ sung) sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

Điều 31 (Giải Quyết Tranh Chấp)

Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ và/hoặc liên quan đến ĐKC này sẽ được Công Ty và các Thành Viên giải quyết bằng hòa giải. Trường hợp Công Ty và các Thành Viên không thể giải quyết tranh chấp thông qua việc bàn bạc với nhau trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ thông báo lần đầu về tranh chấp thì tranh chấp sẽ được đưa ra và giải quyết chung thẩm bởi Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam với tư cách là tòa án của khu vực tài phán được thỏa thuận.

(Thi hành vào ngày 7 tháng 4 năm 2023)

PHỤ LỤC 1: Quy Tắc Tùy Chọn Thanh Toán dành cho Thành Viên Ứng Dụng

Điều 1 Mục Đích

Quy Tắc Tùy Chọn Thanh Toán dành cho Thành Viên Ứng Dụng này sẽ điều chỉnh và áp dụng cho các Tùy Chọn Thanh Toán đối với các Nghĩa Vụ Thanh Toán phát sinh từ các ĐH Đã Giao Kết giữa Công Ty và các Thành Viên Ứng Dụng (“các Tùy Chọn Thanh Toán dành cho Thành Viên Ứng Dụng”). Quy Tắc Tùy Chọn Thanh Toán dành cho Thành Viên Ứng Dụng này sẽ được ưu tiên áp dụng so với ĐKC này; tuy nhiên, với điều kiện là, trong trường hợp không có quy định có hiệu lực trong Quy Tắc Tùy Chọn Thanh Toán dành cho Thành Viên Ứng Dụng này, các quy tắc tiêu chuẩn sẽ là những quy tắc được quy định trong ĐKC này.

Điều 2 Tư Cách Sử Dụng Tùy Chọn Thanh Toán dành cho Thành Viên Ứng Dụng

Các Tùy Chọn Thanh Toán dành cho Thành Viên Ứng Dụng chỉ dành cho các Thành Viên Ứng Dụng. Các Thành Viên Thông Thường cũng được quyền sử dụng các Tùy Chọn Thanh Toán dành cho Thành Viên Ứng Dụng, phụ thuộc vào việc Thành Viên Thông Thường đăng ký với Công Ty về việc sử dụng các Tùy Chọn Thanh Toán dành cho Thành Viên Ứng Dụng và tiến hành các thủ tục cụ thể theo yêu cầu của Công Ty, bao gồm việc đăng ký làm Thành Viên Ứng Dụng trong thời hạn cụ thể. Nếu Thành Viên Thông Thường không tiến hành các thủ tục cụ thể theo yêu cầu của Công Ty, Công Ty có thể hủy bỏ tư cách của Thành Viên Thông Thường về việc sử dụng các Tùy Chọn Thanh Toán dành cho Thành Viên Ứng Dụng.

Điều 3 Cung Cấp Tùy Chọn Thanh Toán dành cho Thành Viên Ứng Dụng

 1. Các Tùy Chọn Thanh Toán dành cho Thành Viên Ứng Dụng bao gồm (i) tùy chọn thanh toán mà các Nghĩa Vụ Thanh Toán được chia ra và thanh toán thành nhiều đợt hằng tháng (“Thanh Toán Nhiều Lần”) và (ii) tùy chọn thanh toán mà ngày thanh toán có liên quan đối với các Nghĩa Vụ Thanh Toán xác định theo ĐKC này được gia hạn trên cơ sở hằng tháng (“Gia Hạn Thanh Toán”). Các Thành Viên Ứng Dụng có thể yêu cầu sử dụng các Tùy Chọn Thanh Toán dành cho Thành Viên Ứng Dụng theo cách thức được Công Ty quy định.

 2. Số lần tối đa đối với việc Thanh Toán Nhiều Lần và số tháng tối đa đối với việc Gia Hạn Thanh Toán sẽ bị giới hạn, tùy thuộc vào Số Tiền Cộng Dồn Tối Đa được phép dành cho các Thành Viên Ứng Dụng. Các hạn mức thực tế dành cho từng Thành Viên Ứng Dụng sẽ dựa trên những gì mà hệ thống của Công Ty thông báo cho Thành Viên Ứng Dụng khi Thành Viên Ứng Dụng yêu cầu sử dụng các Tùy Chọn Thanh Toán dành cho Thành Viên Ứng Dụng trên thực tế.

 3. Công Ty bảo lưu quyền điều chỉnh vào từng thời điểm đối với nội dung của các Tùy Chọn Thanh Toán dành cho Thành Viên Ứng Dụng trên thực tế và các hạn mức theo đó, và các nội dung và hạn mức thực tế sẽ dựa trên những nội dung và hạn mức được Công Ty công bố trên trang web của Công Ty khi Thành Viên Ứng Dụng yêu cầu sử dụng các Tùy Chọn Thanh Toán dành cho Thành Viên Ứng Dụng (địa chỉ trang web: https://aftee.vn/terms/), và Công Ty có thể từ chối hoặc giới hạn yêu cầu của Thành Viên Ứng Dụng về việc sử dụng các Tùy Chọn Thanh Toán dành cho Thành Viên Ứng Dụng bằng cách kiểm tra toàn diện về độ tin cậy/uy tín của Thành Viên Ứng Dụng và các yếu tố khác bao gồm chính sách hoạt động của Công Ty.

Điều 4 Yêu Cầu Thanh Toán Nhiều Lần

 1. Thanh Toán Nhiều Lần đối với tổng số tiền của Nghĩa Vụ Thanh Toán vào cuối mỗi tháng
  Trong suốt thời gian từ ngày kết thúc của một tháng nhất định cho đến ngày thanh toán các Nghĩa Vụ Thanh Toán phát sinh trong tháng (“Ngày Thanh Toán”), các Thành Viên Ứng Dụng có thể yêu cầu Công Ty cho phép Thanh Toán Nhiều Lần đối với tổng số tiền của các Nghĩa Vụ Thanh Toán đó đến hạn trong tháng. Trong trường hợp Công Ty chấp thuận yêu cầu, Thành Viên Ứng Dụng phải thực hiện thanh toán lần đầu (từng lần thanh toán của Thanh Toán Nhiều Lần sẽ được gọi là “Lần”) vào hoặc trước Ngày Thanh Toán và Lần thứ hai vào hoặc trước cùng ngày ở tháng kế tiếp, và sẽ tiếp tục thực hiện các Lần thanh toán theo cùng cách thức cho đến khi các Nghĩa Vụ Thanh Toán trong Thanh Toán Nhiều Lần được thanh toán đầy đủ. Các phí cho các Tùy Chọn Thanh Toán dành cho Thành Viên Ứng Dụng (“các Phí”) trong trường hợp này sẽ được tính bằng cách nhân tổng số tiền của các Nghĩa Vụ Thanh Toán trong Thanh Toán Nhiều Lần với tỷ lệ phần trăm sau đây được xác định theo số lần thanh toán mà Thành Viên Ứng Dụng yêu cầu. Công Ty sẽ thu các Phí thành nhiều lần từ các Thành Viên Ứng Dụng mỗi khi thực hiện một Lần thanh toán.

  Bảng 1
  Số lần thanh toánPhí
  3 3,50% 
  67,00%
  910,50%
  1214,00%
 2. Thanh Toán Nhiều Lần đối với từng ĐH Đã Giao Kết
  Các Thành Viên Ứng Dụng có thể yêu cầu Công Ty cho phép Thanh Toán Nhiều Lần đối với số tiền của từng ĐH Đã Giao Kết. Trong trường hợp Công Ty chấp thuận yêu cầu, các Phí trong trường hợp này sẽ được tính bằng cách nhân tổng số tiền của ĐH Đã Giao Kết liên quan trong Thanh Toán Nhiều Lần với tỷ lệ phần trăm quy định ở Bảng 1 được xác định theo số lần thanh toán mà Thành Viên Ứng Dụng yêu cầu. Công Ty sẽ thu các Phí thành nhiều lần từ các Thành Viên Ứng Dụng mỗi khi thực hiện một Lần thanh toán.

 3. Nếu tổng số tiền của các Nghĩa Vụ Thanh Toán trong Thanh Toán Nhiều Lần không thể chia hết cho số lần thanh toán, phần không chia được sẽ được lập hóa đơn vào Lần thanh toán đầu tiên.

 4. Trong trường hợp Thành Viên Ứng Dụng không thực hiện thanh toán cho Lần thanh toán hoặc Phí vào hoặc trước ngày thanh toán tương ứng, Thành Viên Ứng Dụng phải trả khoản chậm thanh toán cho phần tiền mà Lần thanh toán hoặc Phí chưa được thanh toán vào ngày thanh toán tương ứng theo Điều 14 của ĐKC này và các quy định liên quan khác, và bồi thường các thiệt hại do chậm trễ, v.v.

Điều 5 Yêu Cầu Gia Hạn Thanh Toán

 1. Trong suốt thời gian từ ngày kết thúc của một tháng nhất định cho đến Ngày Thanh Toán, Thành Viên Ứng Dụng có thể, đối với tổng số tiền của các Nghĩa Vụ Thanh Toán trong tháng, yêu cầu Công Ty gia hạn Ngày Thanh Toán sang tháng tiếp theo hoặc sau đó trên cơ sở hằng tháng. Trong trường hợp Công Ty chấp thuận yêu cầu, các Phí trong trường hợp này sẽ được tính bằng cách nhân tổng số tiền của các Nghĩa Vụ Thanh Toán với tỷ lệ phần trăm sau đây được xác định theo thời gian gia hạn mà Thành Viên Ứng Dụng yêu cầu.

  Bảng 2
  Thời gian thanh toán được gia hạn
  (trên cơ sở hằng tháng)
  Phí
  1 1,50% 
  23,00%
  34,50%
  46,00%
  57,50%
  69,00%
  710,50%
  812,00%
  913,50%
  1015,00%
  1116,50%
  1218,00%
 2. Tổng số tiền của các Nghĩa Vụ Thanh Toán cho từng tháng mà Thành Viên Ứng Dụng có thể yêu cầu Công Ty về việc Gia Hạn Thanh Toán sẽ được xác định bằng việc Thành Viên Ứng Dụng sử dụng thực tế các Tùy Chọn Thanh Toán dành cho các Thành Viên Ứng Dụng và sẽ được xác định dựa trên những gì mà hệ thống của Công Ty thông báo cho Thành Viên Ứng Dụng khi Thành Viên Ứng Dụng yêu cầu các Tùy Chọn Thanh Toán dành cho Thành Viên Ứng Dụng.

Điều 6 Giải thích cách tính phí

 1. Khi một Thành Viên Ứng Dụng yêu cầu Công Ty cho phép Gia Hạn Thanh Toán đối với các Nghĩa Vụ Thanh Toán mà Thành Viên Ứng Dụng đã yêu cầu Công Ty cho phép Thanh Toán Nhiều Lần, hoặc một Thành Viên Ứng Dụng yêu cầu Công Ty cho phép Thanh Toán Nhiều Lần đối với các Nghĩa Vụ Thanh Toán mà Thành Viên Ứng Dụng đã yêu cầu Công Ty cho phép Gia Hạn Thanh Toán, các Phí cho Thanh Toán Nhiều Lần và Gia Hạn Thanh Toán sẽ, một cách tương ứng, được tính dựa trên các Nghĩa Vụ Thanh Toán vào thời điểm có những yêu cầu như vậy và Công Ty sẽ thu toàn bộ các Phí thành nhiều lần từ Thành Viên Ứng Dụng dựa trên số Lần thanh toán còn lại.

 2. Khi một Thành Viên Ứng Dụng yêu cầu Công Ty cho phép Thanh Toán Nhiều Lần hoặc Gia Hạn Thanh Toán đối với các Nghĩa Vụ Thanh Toán còn lại đã được thanh toán một phần, Công Ty sẽ chỉ tính phí dựa trên số tiền của các Nghĩa Vụ Thanh Toán còn lại.

 3. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về giao dịch chẳng hạn như bằng việc hủy bỏ hoặc điều chỉnh đối với ĐH Đã Giao Kết mà một Thành Viên Ứng Dụng đã yêu cầu Thanh Toán Nhiều Lần hoặc Gia Hạn Thanh Toán, các Phí sẽ được tính một lần nữa dựa trên số tiền được thay đổi của các Nghĩa Vụ Thanh Toán sau khi hủy bỏ hoặc điều chỉnh ĐH Đã Giao Kết.

 4. Các Thành Viên Ứng Dụng theo đây đồng ý rằng phương pháp tính phí có thể được thay đổi so với phương pháp quy định tại Bảng 1 và/hoặc 2, phụ thuộc vào việc sử dụng AFTEE của Thành Viên Ứng Dụng và các cửa hàng nơi Thành Viên Ứng Dụng sử dụng AFTEE. Khoản Phí áp dụng cho từng ĐH Đã Giao Kết sẽ được thông báo cho Thành Viên Ứng Dụng theo Điều 26, và khoản Phí được thông báo cho Thành Viên Ứng Dụng sẽ được ưu tiên áp dụng so với các khoản Phí được tính theo phương pháp tính phí quy định tại Bảng 1 và/hoặc 2 trong trường hợp có bất kỳ khác biệt nào.

Điều 7 Sửa đổi hoặc hủy bỏ Tùy Chọn Thanh Toán dành cho Thành Viên Ứng Dụng

Sau khi một Thành Viên Ứng Dụng yêu cầu Thanh Toán Nhiều Lần hoặc Gia Hạn Thanh Toán và Công Ty chấp thuận điều đó, Thành Viên Ứng Dụng có thể yêu cầu sửa đổi hoặc hủy bỏ việc sử dụng Tùy Chọn Thanh Toán hoặc những yêu cầu này. Khi một Thành Viên Ứng Dụng yêu cầu sửa đổi việc sử dụng các Tùy Chọn Thanh Toán dành cho Thành Viên Ứng Dụng, Công Ty sẽ tính lại các Phí dựa trên những yêu cầu được thay đổi. Khi một Thành Viên Ứng Dụng yêu cầu hủy bỏ việc sử dụng Thanh Toán Nhiều Lần, Công Ty sẽ không còn thu Phí cho tháng tiếp theo tháng mà việc Thanh Toán Nhiều Lần bị hủy bỏ. Thêm vào đó, khi một Thành Viên Ứng Dụng yêu cầu hủy bỏ việc Gia Hạn Thanh Toán, Công Ty sẽ tính lại số tháng đã yêu cầu Gia Hạn Thanh Toán và Phí liên quan vào ngày thanh toán sau ngày hủy bỏ việc Gia Hạn Thanh Toán (hoặc nếu việc Gia Hạn Thanh Toán bị hủy bỏ vào ngày thanh toán, vào ngày thanh toán).

Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân Tại AFTEE

Công Ty TNHH Net Protections Việt Nam (“Công Ty” hoặc “chúng tôi” hoặc “công ty chúng tôi”) muốn thông báo một cách rõ ràng rằng chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, chuyển giao, phân tích, chia sẻ, xử lý, và/hoặc thực hiện các hành động khác liên quan đến việc xử lý (“xử lý” hoặc “được xử lý” hoặc “việc xử lý”) dữ liệu cá nhân từ các người dùng của AFTEE (“các Người Dùng”) theo các điều khoản được quy định tại chính sách bảo mật này và pháp luật áp dụng. Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ các Người Dùng một cách trực tiếp và thông qua các bên thứ ba chẳng hạn như các thương nhân và đối tác kinh doanh khác của chúng tôi nhưng chúng tôi sẽ thực hiện điều đó theo cách thức hợp pháp và công bằng.
Bằng cách ấn vào biểu tượng, đánh dấu vào ô, hoặc các phương thức khác biểu thị rằng chính sách bảo mật này đã được Người Dùng đọc và đồng ý, bằng cách truy cập vào trang web, ứng dụng hoặc các kênh khác của chúng tôi (“Nền Tảng”), bằng cách sử dụng AFTEE cũng như các dịch vụ và tính năng khác (“Dịch Vụ”) được cung cấp bởi hoặc tại Nền Tảng hoặc bằng cách đăng ký tài khoản với chúng tôi, Người Dùng xác nhận và đồng ý với các thủ tục, yêu cầu, và/hoặc điều khoản, bao gồm việc Công Ty xử lý dữ liệu cá nhân, như được quy định tại chính sách bảo mật này.
Chúng tôi không có ý định cung cấp AFTEE cho và thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của trẻ vị thành niên là người dưới 18 tuổi. Bố mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp vui lòng không cho phép trẻ vị thành niên thuộc sự giám sát của mình gửi dữ liệu cá nhân của trẻ cho chúng tôi.
Trong trường hợp dữ liệu cá nhân của trẻ vị thành niên được tiết lộ cho chúng tôi, bố mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ vị thành niên đó theo đây được xem là hoặc theo đây đồng ý với hoạt động của chúng tôi liên quan đến dữ liệu cá nhân của trẻ vị thành niên đó như được ràng buộc bởi chính sách bảo mật này.

I. Các bên liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân

Tên của bên kiểm soát và xử lý dữ liệu: Công Ty TNHH Net Protections Việt Nam

II. Các mục đích thu thập và xử lý

Chúng tôi sẽ thu thập những dữ liệu cá nhân của các Người Dùng mà cần thiết cho các hoạt động kinh doanh của chúng tôi và sử dụng dữ liệu trong phạm vi của các mục tiêu sau đây:

 1. Cho mục đích thực hiện hợp đồng giữa Người Dùng và công ty chúng tôi:
  ① Cho việc cung cấp Dịch Vụ khi Người Dùng mua hàng từ các thương nhân và đối tác kinh doanh khác của chúng tôi
  ② Cho việc quản lý độ uy tín của người dùng
  ③ Cho việc xác minh danh tính người dùng
  ④ Cho việc phản hồi các câu hỏi của người dùng
  ⑤ Cho việc liên hệ với Người Dùng. Trong trường hợp người mua (tức là, Người Dùng) và người nhận của giao dịch (“Người Nhận”) là khác nhau, chúng tôi có thể liên hệ với Người Nhận; và trong trường hợp đó, Người Dùng đồng ý cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của Người Nhận bởi chính Người Dùng, bởi Người Nhận, hoặc thông qua một bên thứ ba (ví dụ, các thương nhân của chúng tôi). Nếu Người Dùng cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của Người Nhận, Người Dùng cam đoan và bảo đảm rằng Người Dùng đã có được sự đồng ý của Người Nhận về việc dữ liệu cá nhân sẽ được thu thập, sử dụng, lưu trữ, xử lý và tiết lộ bởi Công Ty theo quy định tại chính sách bảo mật này phù hợp với pháp luật áp dụng.
  ⑥ Cho việc đưa ra các thông báo quan trọng khác về Dịch Vụ

 2. Cho các mục đích tiếp thị và quảng cáo:
  ① Cho việc giao các tài liệu in ấn và khuyến mãi trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi;
  ② Cho việc nghiên cứu thị trường, chuẩn bị dữ liệu thống kê, phân tích, và phát triển sản phẩm trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi;
  ③ Cho việc cung cấp thông tin trên Nền Tảng của chúng tôi hoặc Dịch Vụ mà chúng tôi hiện đang cung cấp hoặc sẽ cung cấp trong tương lai;
  ④ Cho việc cung cấp thông tin về các quảng cáo, v.v., mà các doanh nghiệp ngoại trừ công ty chúng tôi là nhà quảng cáo theo quy định của pháp luật.

 3. Cho việc chia sẻ, cung cấp, hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của Người Dùng cho các bên trong hoặc ngoài công ty chúng tôi theo quy định của thông báo cho, liên quan đến, hoặc trong phạm vi của các mục đích được đồng ý

 4. Cho bất kỳ mục đích nào khác được thông báo cho các chủ thể dữ liệu mà các chủ thể dữ liệu cung cấp dữ liệu hoặc thông tin cá nhân cho chúng tôi và cung cấp sự đồng ý cho chúng tôi vì mục đích đó.

III. Các loại dữ liệu cá nhân sẽ được thu thập và xử lý

Tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (e-mail), ngày tháng năm sinh, và giới tính của Người Dùng (và Người Nhận, trong trường hợp người mua (tức là, Người Dùng) và người nhận của giao dịch là khác nhau, nội dung này cũng được áp dụng dưới đây); ảnh chụp chân dung; số seri của tài liệu định danh do cơ quan có thẩm quyền cấp, ảnh chụp tài liệu định danh do cơ quan có thẩm quyền cấp và dữ liệu cá nhân cơ bản có trong đó; nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động; tài khoản đăng ký dịch vụ mạng xã hội (SNS), thông tin số seri thiết bị đầu cuối, hồ sơ lịch sử duyệt trang web, cookie, dữ liệu sử dụng ứng dụng; mô hình tiêu dùng (bao gồm tổng chi tiêu, tổng số lần tiêu dùng, và hồ sơ lịch sử tiêu dùng có liên quan); và bất kỳ dữ liệu cá nhân nào khác mà Người Dùng cung cấp cho chúng tôi.

Ngoài ra, chúng tôi có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân được phân loại là “nhạy cảm” theo quy định của pháp luật áp dụng, chẳng hạn như thông tin vị trí điện thoại di động, thông tin tài khoản ngân hàng và dữ liệu sinh trắc học của Người Dùng có được từ tài liệu định danh, và các thông tin nhạy cảm khác như được thông báo cụ thể vào từng thời điểm cho Người Dùng trước khi chúng tôi thu thập và xử lý những dữ liệu nhạy cảm đó để cung cấp các dịch vụ của chúng tôi và cho mục đích thực hiện hợp đồng với Người Dùng.

IV. Thời gian, khu vực, các bên, và phương thức thu thập, sử dụng, hoặc xử lý khác đối với dữ liệu cá nhân

 1. Thời gian lưu giữ
  ① Trong khoảng thời gian cần thiết của một mục đích cụ thể.
  ② Thời gian lưu giữ theo quy định của pháp luật và quy định có liên quan (ví dụ, các quy định về kế toán), hoặc thời gian lưu giữ được yêu cầu cho việc cung cấp Dịch Vụ hoặc khoảng thời gian lưu giữ (mà sẽ dựa trên khoảng thời gian tối đa trong số các khoảng thời gian lưu giữ) được quy định cho việc lưu giữ thông tin tại các thỏa thuận riêng lẻ.
  ③ Khi hết thời gian lưu giữ nói trên, hoặc dữ liệu cá nhân của Người Dùng không còn cần thiết cho các mục đích pháp lý và kinh doanh hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật áp dụng, chúng tôi sẽ tiến hành các biện pháp để tiêu hủy hoặc ẩn danh các dữ liệu cá nhân đó, và nếu các biện pháp đó là không khả thi (ví dụ, nếu dữ liệu cá nhân đó được lưu trữ trong các bản sao lưu dự phòng), chúng tôi sẽ lưu trữ dữ liệu cá nhân của các Người Dùng một cách an toàn cho đến khi việc xóa bỏ trở nên khả thi và đảm bảo rằng không có việc xử lý mới dữ liệu cá nhân nào diễn ra sau đó.

 2. Các bên có thể truy cập vào dữ liệu cá nhân của Người Dùng hoặc liên quan đến các mục đích xử lý dữ liệu cá nhân
  Trong quá trình và cho mục đích cung cấp Dịch Vụ, bên cạnh việc thu thập, sử dụng, hoặc bằng cách khác xử lý dữ liệu cá nhân trong nội bộ của chúng tôi, chúng tôi có thể cần chia sẻ, tiết lộ, hoặc chuyển giao dữ liệu cá nhân của Người Dùng cho các bên sau đây, hoặc bằng cách khác cho phép các bên sau đây truy cập vào dữ liệu cá nhân của các chủ thể dữ liệu. Người Dùng hoàn toàn hiểu và đồng ý về việc chúng tôi chia sẻ và tiết lộ cho các bên theo quy định của chính sách bảo mật này:
  ① Công ty mẹ, các công ty con, các công ty anh chị em của chúng tôi mà chúng tôi với các công ty này có sự phụ thuộc về kiểm soát dưới bất kỳ tính chất nào;
  ② Các quản lý, viên chức cấp cao, nhân viên, và người lao động của chúng tôi;
  ③ Bất kỳ người nào có quan hệ hợp đồng hoặc cộng tác với Công Ty liên quan đến bản chất hoạt động kinh doanh của chúng tôi, ví dụ, các hệ thống biểu quyết điện tử, các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và nhà cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, các nhà cung cấp dịch vụ khác mà chúng tôi có quan hệ hợp đồng, các bên nhận nhượng quyền thương mại, các công ty quảng cáo, các bên xử lý tài sản của chúng tôi;
  ④ Các bên có liên hệ với bất kỳ việc sáp nhập, mua lại, hợp danh, cơ cấu lại, cấp vốn nào hoặc bất kỳ giao dịch kinh doanh nào khác; hoặc
  ⑤ Các cơ quan có thẩm quyền.

 3. Khu vực
  Địa điểm (bao gồm địa điểm đặt trung tâm dữ liệu) của Công Ty và các bên được đề cập ở trên mà sử dụng hoặc bằng cách khác xử lý dữ liệu cá nhân của Người Dùng, ở trong nước hoặc nước ngoài trong phạm vi pháp luật cho phép.

 4. Phương thức
  Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của Người Dùng bằng cách sử dụng các thiết bị tự động hoặc các phương thức không tự động khác (ví dụ, tài liệu điện tử, giấy, hoặc các phương thức khác phù hợp với trình độ khoa học và công nghệ ở thời điểm đó) theo quy định của pháp luật.

V. Các quyền của Người Dùng liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân

Người Dùng có thể thực hiện, trong số các quyền khác được pháp luật quy định, các quyền sau đây liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình theo các quy tắc mà chúng tôi có thể chỉ định vào từng thời điểm theo quy định của pháp luật:

 1. Ngoại trừ các trường hợp ngoại lệ được quy định trong luật (nếu có), Người Dùng có thể hỏi chúng tôi, hoặc yêu cầu chúng tôi truy cập vào, tạo và cung cấp các bản sao của, dữ liệu cá nhân đã được cung cấp của mình, tuy nhiên, chúng tôi có thể tính phí thực tế cho yêu cầu đó.

 2. Người Dùng có thể cập nhật hoặc thay đổi một phần hoặc toàn bộ dữ liệu cá nhân của mình mà đã được cung cấp cho Công Ty khi tạo tài khoản thành viên của mình tại AFTEE bằng cách truy cập vào tài khoản của Người Dùng trên Nền Tảng và/hoặc yêu cầu chúng tôi bổ sung hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của Người Dùng; nhưng, khi thực hiện như vậy, Người Dùng phải giải thích thỏa đáng nguyên nhân và sự việc về việc chỉnh sửa như vậy đối với dữ liệu cá nhân đó nếu dữ liệu cá nhân đó liên quan đến (i) việc đăng ký tài khoản thành viên của Người Dùng, trên Nền Tảng, (ii) tài khoản thành viên của Người Dùng, hoặc (iii) các hợp đồng mà Người Dùng đã ký với chúng tôi hoặc các thương nhân hay đối tác kinh doanh khác của chúng tôi.

 3. Trong trường hợp có tranh chấp về tính chính xác của dữ liệu cá nhân của Người Dùng, Người Dùng có thể yêu cầu chúng tôi tạm ngừng việc xử lý hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, điều này sẽ không áp dụng nếu, trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi yêu cầu dữ liệu đó để thực hiện hoạt động kinh doanh của chúng tôi hoặc nêu rõ tranh chấp về dữ liệu cá nhân của Người Dùng bằng văn bản hoặc bằng các phương thức điện tử với sự đồng ý của Người Dùng.

 4. Nếu (các) mục đích cụ thể của việc thu thập dữ liệu cá nhân không còn tồn tại hoặc thời gian lưu giữ đã hết, Người Dùng có thể yêu cầu chúng tôi xóa bỏ, hoặc tạm ngừng việc xử lý hay sử dụng dữ liệu cá nhân đó. Tuy nhiên, điều này sẽ không áp dụng nếu, trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi yêu cầu dữ liệu đó để thực hiện hoạt động kinh doanh của chúng tôi hoặc có được sự đồng ý bằng văn bản của Người Dùng về việc đó.

 5. Trong trường hợp chúng tôi thu thập, xử lý, lưu trữ, tiết lộ hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của Người Dùng mà vi phạm các quy định của pháp luật áp dụng, Người Dùng có thể yêu cầu chúng tôi xóa bỏ, hoặc tạm ngừng việc thu thập, xử lý, hoặc sử dụng, dữ liệu cá nhân đó.

VI. Trường hợp Người Dùng được tự do lựa chọn có cung cấp dữ liệu cá nhân hay không

Người Dùng được tự do lựa chọn việc có cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi hay không hoặc việc đưa ra sự đồng ý hay thu hồi sự đồng ý đối với chính sách bảo mật này. Tuy nhiên, nếu chúng tôi không nhận được toàn bộ hoặc một phần dữ liệu cá nhân của Người Dùng, hoặc nếu Người Dùng không đưa ra sự đồng ý hoặc thu hồi sự đồng ý đối với chính sách bảo mật này, Người Dùng có thể không có quyền truy cập vào toàn bộ hoặc một phần Dịch Vụ và chúng tôi có thể không cung cấp được các dịch vụ tốt hơn phù hợp với nhu cầu của Người Dùng.

VII. Các nghĩa vụ của Người Dùng liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân

Người Dùng có các nghĩa vụ sau đây liên quan đến dữ liệu cá nhân của mình, trong số các nghĩa vụ khác được pháp luật quy định:

 1. bảo vệ dữ liệu cá nhân của chính mình; yêu cầu các tổ chức và cá nhân liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình;

 2. tôn trọng và bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác;

 3. cung cấp đầy đủ và chính xác dữ liệu cá nhân của mình khi Người Dùng đồng ý với việc xử lý;

 4. tham gia vào việc phổ biến các kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân;

 5. tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và ngăn chặn các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân; và

 6. không lợi dụng việc bảo vệ dữ liệu cá nhân để vi phạm pháp luật.

VIII. Rủi ro và Bảo mật

Chúng tôi thực hiện các biện pháp phù hợp được thiết kế nhằm bảo vệ tính bảo mật của bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà chúng tôi x

Tuy nhiên, bất kể các biện pháp bảo vệ và nỗ lực của chúng tôi trong việc bảo mật dữ liệu cá nhân của Người Dùng, vui lòng lưu ý rằng không có biện pháp bảo mật dữ liệu nào có thể đảm bảo an toàn 100%. Có thể sẽ có sự cố gây ảnh hưởng đến chức năng và an ninh Nền Tảng của chúng tôi và làm gián đoạn khả năng của chúng tôi trong việc cung cấp Dịch Vụ với tiêu chuẩn cao nhất. Dù vậy, chúng tôi vẫn cố gắng bảo vệ dữ liệu cá nhân của Người Dùng và sẽ thực hiện những phản ứng cần thiết trong các tình huống như vậy theo quy định của pháp luật.

Người Dùng cũng cần thận trọng khi chia sẻ hoặc truyền gửi dữ liệu cá nhân của mình và chỉ nên truy cập Nền Tảng trong một môi trường an toàn.

IX. Thời điểm bắt đầu và kết thúc việc xử lý dữ liệu cá nhân của Người Dùng

Chúng tôi bắt đầu xử lý dữ liệu cá nhân của Người Dùng từ thời điểm chúng tôi có được dữ liệu cá nhân của Người Dùng theo cách thức được mô tả trong chính sách bảo mật này phù hợp với quy định của pháp luật. Chúng tôi sẽ ngừng xử lý dữ liệu cá nhân khi kết thúc thời gian lưu giữ được mô tả tại phần IV.1 ở trên.

X. Sửa đổi chính sách bảo mật

Để đảm bảo quyền lợi Người Dùng, chúng tôi sẽ sửa đổi vào bất kỳ lúc nào và công bố “Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân Tại AFTEE” của mình trên trang web của chúng tôi, có cân nhắc đến các yếu tố như sự phát triển khoa học và công nghệ, sửa đổi của luật và quy định, hoặc nhu cầu trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

XI. Thông tin liên hệ

Nếu Người Dùng có bất kỳ quan ngại nào về dữ liệu cá nhân của mình hoặc chính sách bảo mật này, hoặc nếu Người Dùng có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc, hoặc khiếu nại nào về các hoạt động bảo mật trên thực tế của chúng tôi hoặc các quyền riêng tư của mình (bao gồm quyền thu hồi sự đồng ý toàn bộ hoặc một phần), vui lòng liên hệ:

Công Ty TNHH Net Protections Việt Nam

Địa chỉ: Số 87A Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trung tâm hỗ trợ: https://afteevn.freshdesk.com/support/home

Zalo: https://zalo.me/178487582609419709

Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân ban hành có hiệu lực từ ngày 4/8/2023, thay thế cho
Chính sách Bảo vệ Quyền riêng tư đã được Chúng tôi công bố công khai ngày 11/4/2023.